Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 

A Párt célja

 

1. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt a nemzetközi szocialista szociáldemokrata

mozgalom része, tagja a Szocialista Internacionálénak, és mint az Európai Unió tagállamában tevékenykedő Párt tagja az Európai Szocialisták Pártjának. Vállalja és vallja a szociáldemokrata pártok nemzetközi közösségének értékeit.

 

2. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt vállalja mindazok politikai képviseletét, akik azonosulnak a Párt értékeivel és céljaival. Határozottan fellép a jogfosztottság és a kiszolgáltatottság minden formája és megnyilvánulása ellen. Kiáll a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséért. Küzd a szegénység és az elmaradottság felszámolásáért, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséért. Alapvető célja, hogy mindenkinek legyen lehetősége és esélye élete minőségének javítására, a korszerű tudás megszerzésére és hasznosítására, hogy minden ember olyan közösségben élhessen, ahol sorsát tudása és teljesítménye határozza meg.

 

3. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt kiemelt célkitűzései közé tartozik a minél tágabban értelmezett szabadság és egyenlőség iránti törekvés összeegyeztetése; a gazdaság hatékony működtetése és a társadalmi igazságosság harmonizálása; erősíteni a szolidaritást, biztosítani az emberi méltóság megőrzését piaci versenykörnyezetben, egyebek között, a keresztény-szocialista elvek mentén is.

 

4. Az MSZDP politikájában kiemelt célnak tekinti a környezet magas szintű védelmét.

 

5. Az MSZDP természetes szövetségeseinek tekinti a Gazdasági, Szociális és Kulturális jogok egyezségokmánya iránymutatása szerint működő szakszervezeteket.

 

6. Közös érdekeltség alapján együttműködésre törekszik az ország demokratikus társadalmi erőivel, civil szerveződéseivel. Az MSZDP szervezett keretet nyújt a szociáldemokrata értékrendet vállalók közszereplésének, a tagság tevékenységének szervezésére, a tagok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülésére.  

 

A Párt tevékenységének és működésének elvei

 

1. A demokrácia: tevékenyégét és politikáját a tagság - közvetlenül vagy küldöttei és

választott testületei által - határozza meg. Szervezeti felépítése és működési rendje a tagság többségi akaratának érvényesülését biztosítja, s egyben lehetővé teszi a kisebbségi nézetek képviseletét.

 

2. Az önkéntesség: a Párttag önkéntesen vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket,

s az alapszabály keretei között szabadon választja meg a Pártban kifejtett  tevékenységének formáját.

 

3. A szabad véleménynyilvánítás és szerveződés: a tagok a Párton belül véleményüket szabadon fejthetik ki, értékelhetik a Párt bármely tagjának, tisztségviselőjének, szervezetének, testületének tevékenységét, s véleményükhöz - az alapszabály keretei között - a Párton belül támogatókat szervezhetnek.

 

4. A Párton belüli szolidaritás: a tagok egymás iránt szolidárisak, konfliktusaikat egymás emberi méltóságának kölcsönös tiszteletben tartásával, az alapszabály rendelkezéseit betartva rendezik. A Párt a maga eszközeivel védi a politikai, közéleti tevékenységük miatt alaptalanul megvádolt vagy hátrányt szenvedő tagjait.

 

5. A kölcsönös tájékoztatás: a Párt tagjai, tisztségviselői, szervezetei, testületei érdemben és megfelelő időben tájékoztatják az érintetteket azokról a tényekről, körülményekről és nézetekről, amelyek a megalapozott döntéshez szükségesek.

 

6. A nyitottság és nyilvánosság: a Párt, világnézetétől, vallási meggyőződésétől, származásától, nemzetiségi hovatartozásától és foglalkozásától függetlenül nyitva áll mindenki előtt, aki elfogadja céljait, értékeit és működési szabályait. Tiszteletben tartja tagjainak lelkiismereti szabadságát. Tevékenysége a közvélemény előtt nyitott.

 

7. A demokratikus együttműködés: a Párt az ország és a nemzet érdekében együttműködik minden olyan társadalmi tényezővel, politikai szervezettel és civil mozgalommal, amelynek törekvései a demokráciát és a haladást szolgálják.

 

-  .  -

 

Bevezető

 

A szociális állam évtizedeken keresztül jól működő szerkezete ma megtorpanni kényszerül, az értékvesztettség, a globalizáció meg nem értettsége, a világot fenyegető veszélyek elleni harc kilátástalannak tűnik. De ez a kilátástalanság csak látszólagos!

Ma a szociáldemokrácia felelőssége nagyobb, mint eddig bármikor, Magyarország helyzete egy haladó szellemű felelősségteljes politizálást kíván meg, amely az Európai Unió irányelveivel karöltve képes arra, hogy megfelelő alternatívát kínáljon a globális kihívásokra.

 

Összhangot teremtve a hagyományos és ujkeletű baloldali értékek között, képes arra

hogy megvalósítsa a baloldali globalizációt, egyszerre támogatva a lemaradók felzárkóztatását, és a dinamikus rétegek fejlődését.

 

Mi, szociáldemokraták megtartva hosszú múlttal bíró baloldali hagyományainkat, kiemelten fontosnak tartjuk a kor kihívásaira adandó válaszok kidolgozását és az emberek felé való megjelenítését. Hangsúlyt fektetünk és képviseljük itthon és Európában az oktatás és képzés fontosságát, a munkahelyteremtés központi elvárását, a roma integráció valódi megvalósítását, a keresztényszocialista értékbarátainkkal közösen vallott esélyegyenlőség és szolidaritás elvét, a társadalmi igazságosság és egyenlőség követelményét – a fenntartható, „zöld” gazdasági működőképesség és növekedés érdekében baloldaliságunk ellen ható, neoliberális, elvek érvényesítése nélkül. De gazdasági fenntarthatóság mellett ökológiai és szociális fenntarthatóságról is beszélnünk kell! Ennek a három prioritásnak szoros egymással a kapcsolata, ezért együttesen alkotják azt a keretet amiben cselekednünk kell. A szociális fenntarthatóság

érdekében a legfontosabb a szegénység, valamint a társadalmi egyenlőtlenség leküzdése.

 

 

Összefogás egy élhetőbb jövőért

 

Az átalakulást követően sok megfelelően képzett munkás is elveszítette a munkahelyét, helytelenül és igazságtalanul! De más változások is végbementek a gazdaságban, és a társadalomban egyaránt, ezek következtében a társadalom elöregedő tendenciát mutat, valamint a szegények és a gazdagok közötti különbségek is egyre jobban nőnek.

 

A legveszélyeztetettebbek azok a szegény sorsú állampolgárok akik napról napra élnek és a jövőjüket kilátástalannak látják, ezt azonban nem hagyhatjuk, és nem is hagyjuk!

Össze kell fognunk, és együtt kell cselekednünk, nem holnap hanem most, és nekünk közösen, mert más nem teszi meg helyettünk!

 

A XXI. században, Magyarországnak olyan kihívásokkal kell szembesülnie, amelyek csak közös erőfeszítésekkel oldhatóak meg, az ország különböző részei jobban egymásra vannak utalva ma, mint eddig bármikor. Fel kell ismernünk, hogy egyedül senki sem érheti el a végső célját, ezért együtt kell cselekednünk az élet összes területén. Ebben az új kihívásokkal teli helyzetben nekünk szociáldemokratáknak olyan reformokat kell végrehajtanunk, amely növeli a társadalmi szolidaritást, az állampolgárok versenyképességét, a szociális biztonságot, támogatja a családokat, és hatékonyan számolja fel a szegénységet, valamint a társadalmi kirekesztettséget. Ezek azok az elsődleges célok, amelyeket az államnak meg kell valósítania, nem puszta törvénykezéssel, hanem célzott beruházásokkal, valamint a szociálpolitika fejlesztésével. Ma a magyar társadalomban csak egy szűk réteg élvezi a gazdaság hasznait, a társadalom meghatározó része nagyon nagy szegénységben él, a foglalkoztatottak meghatározó többségét a kkv szektor alkalmazza. Ma Magyarországon csak a nemzetközi cégek képesek fejlődni, de nem ez a kitűzött cél, nem ez a fő prioritás!

 

Fontos, hogy a kis- és közép-vállalkozások is képesek legyenek növekedni, de ez csak megfelelő gazdasági környezetben valósítható meg, az infrastruktúra fejlesztésével, valamint a regionális különbségek felszámolásával.

 

 

Mindezek szolgálatában a Magyarországi Szociáldemokrata Párt a következő

elvi alapokat vallja magáénak:

 

Növelni a versenyképességet, mert ma a legnagyobb probléma Magyarországon a régiók közötti különbségek. Az államnak elő kell segítenie a régiók felzárkózását európai szinten (infrastruktúra fejlesztés, önkormányzatok költségeinek növelése, kedvezőbb gazdasági környezet kialakítása).

 

Meg kell valósítani a fenntartható növekedést. A klímaváltozás korunk legnagyobb kihívása az energiaellátás biztonságával együtt. A klímaváltozás elleni harcot azonban nemcsak veszélyként, hanem lehetőségként is értelmezhetjük, amely új munkahelyeket teremt, javítja országunk versenyképességét és rávilágít a globális felelősségvállalás fontosságára.

 

 

A politikának a problémák megelőzésére kell törekednie, ezért a kormány és az állampolgárok közötti kapcsolatot meg kell újítani, ennek jegyében növelni kell a decentralizáció mértékét, a döntéshozatalt közelebb kell hozni az állampolgárokhoz, fel kell venni a harcot a politikai apátia ellen. Az emberi kapcsolatokra és viszonyokra kell építeni, be kell vonni az állampolgárokat a közösségi cselekvésbe.  

 

Megfelelően kialakított társadalmi szolidaritásra van szükség, a közszolgálatoknak általánosnak, de személyesnek, közösen fizetett, de az egyéni érdekekre érzékenynek kell lenni.

 

A munkaerőpiac-, oktatás-, tudásgazdálkodás hármas prioritását egységesen kell kezelni, létre kell hozni azt az intézményrendszert, amely képes Magyarországnak egy koherens hatékony társadalompolitikát nyújtani, amelyben a fő hangsúly az állampolgárok boldogulásán van. A magyar államnak kötelessége a társadalmat következetesen védő és segítő szociálpolitikát megvalósítani.

 

A szociáldemokrácia tradicionális értékei – személyes szabadság és a társadalmi igazságosság, az egyéni beteljesülés és a közös cél semmit sem veszthetnek jelentőségükből, hanem a globalizáció jelenségével párhuzamosan egyre fontosabbá válnak.

 

Szociálpolitika

 

Felelős szociálpolitikát kell kialakítani, amelyre nem az állandó kényszerhelyzetekhez való alkalmazkodás, hanem a megelőzés és az állampolgárok boldogulásának elősegítése jellemző. Meg kell valósítani a működőképes és hatékony szociális védőhálót.

 

Tekintettel arra, hogy ma Magyarországon a születésszám csökken és a társadalom elöregedő tendenciát mutat, kiemelten fontos egy átgondolt, jól strukturált szociálpolitika létrehozása. A segélyek nem minden esetben oda jutnak, ahol a legnagyobb szükség lenne rájuk, ezért szorgalmazzuk egy olyan felügyelő szervezet létrehozását, amely szigorúan ellenőrzési a támogatások felhasználását.

 

Egy jól működő gyermekgondozási rendszer kiépítése elvezethet a gyermekszegénység vélhető problémájának megszüntetéséhez, továbbá elősegítheti a helyi munkahelyek számának megsokszorozását, ezzel is dinamizálva a gazdasági növekedést. Hatékony módszert kell kidolgozni a gyermekvállalási kedv ösztönzésére, ennek egyik további lehetősége lehet egy szociális bérlakás építési program.

 

Elvének dekradálása ellenére az egyenlőtlenség még nem szűnt meg nők és férfiak, szegények és gazdagok, fiatalok és idősek és a különböző etnikumok között. Az esélyek egyenlőtlenségének    leküzdése nem csupán erkölcsi követelmény, hanem a demográfiai megoldás kulcsa, továbbá erősítheti a demokrácia és a társadalmi igazságosság építményét és nagyobb jólétet biztosíthat a családok életébe.

 

 

 

 

Időspolitika

 

A mai gazdasági alapon szerveződő világban felértékelődött szerephez jutnak azok a tradicionális értékek, amelyek segítenek minket egymás segítésében és elfogadásában. Ezek a létfontosságú értékeket mindig az idősebb generációk hordozzák magukban és csak ők képesek átadni a már megszerzett és hasznosított tapasztalatokat a társadalom fiatal és feltörekvő tagjainak.

 

Ezért mi szociáldemokraták kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy a generációk közötti párbeszéd sikeresen megvalósulhasson és a társadalom minden tagjai a megfelelő empátiával forduljon a másik felé.

 

Támogatunk ezért minden olyan kezdeményezést, amely hozzásegíti az állampolgárokat az aktív időskor megéléséhez és támogatjuk   a szociális ellátórendszeren belül egy olyan intézmény kialakítását, amely képes ezeket a lehetőségeket összegyűjteni és hatékonyan kommunikálni mind a társadalom, mind pedig az állam felé.

 

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy a nyugdíjas éveit nyugalomban, biztonságban és örömteli légkörben élje meg.

 

Integrációs politika

 

Támogatjuk egy hatékony integrációs politika megvalósítását, amely egymás kultúrájának részletesebb megismerésére és elfogadására, egymás kölcsönös segítésére, valamint a lokális közösségek erősítésére irányul.

 

Oktatás

 

Az oktatásnak mindenki számára egyformán kell biztosítania a lehetőséget, hogy megfelelő szakképzettségre tehessen szert, ezzel is biztosítva minden állampolgár megfelelő részvételét a munkaerőpiacon. Nem engedhetjük, hogy a világban általános tapasztalható értékvesztettség és apátia érzése begyűrűzzön az iskolákba, aláásva ezzel a pedagógusokba vetett bizalmat és a közös jövő eddig biztosnak hitt bázisát.

 

Magyarországon ma egyszerre van jelen munkaerő-hiány és felesleg, azért létre kell hoznunk egy olyan oktatási rendszert, amely képes a piaci változásokat nyomon követni és ennek fényében mindig a megfelelő szakembereket kibocsátani a munkaerő piacra, elkerülve így azt a hamis illúziót, amit ma táplálnak az intézmények a diákjaikban.  Nem fogadjuk azt el, csak a magasan képzett emberek jelentenek lehetőséget a jövő építése szempontjából. Minden ember képességeiben hiszünk, akikkel közösen lehet felépíteni korunk befogadó társadalmát. Folyamatosa képesség és képzettség fejlesztésre van szükség. Okosabb és nem feltétlenül keményebb munkára.

 

Támogatjuk egy felsőoktatási szelekciós mechanizmus keretében megvalósuló rangsorolási rendszer kiépítését, amely az esélyeket egyformán biztosító rangsorolásra képes a hallgatók között felsőoktatási intézményenként, karonként és szakonként.

 

Alapjául a tanulmányi átlag, a nyelvvizsgák száma és egyéb tudományos eredmények szolgálnának.

 

Azoknak, akik nem tudtak részt venni magas színvonalú képzésben, vagy egyáltalán semmilyen oktatásban nem volt lehetőség részt venni, egy új esélyt kell adni. Korunk globalizált, versenyre épülő és késztető gazdaságában kevés a garancia az egy életen át megtartható munkahely biztosítására, ezért kiemelkedően fontos a folyamatos haladás, naprakész tudás. folytonosan változó világban a munkavállalóknak is folyamatos fejlődniük kell és ehhez minden állampolgárnak egyformán hozzá kell férnie.

 

Egészségügy

 

Elő kívánjuk segíteni egy olyan egészségügyi rendszer kidolgozását, amely növeli az állampolgárok egészségügyi intézményekbe vetett bizalmát, valamint az egészségügyi dolgozókat arra buzdítja, hogy megszerzett tudásukat itthon alkalmazzák.

 

Támogatjuk egy olyan egybiztosítós egészségügyi rendszer kidolgozását, ahol olyan állami rendszer mellett minden állampolgár egyénileg van biztosítva. Továbbá amelyben a kötelező alapcsomaghoz további kiegészítő és prémium csomagokat lehet vásárolni az állampolgári igény szerint. Támogatjuk, hogy az állam soha ne vonuljon ki teljesen az egészségügyből, az állami felügyeletnek mindenkoron meg kell maradnia.

 

A társadalom egészségessége érdekében a múlt tapasztalataiból okulva támogatjuk egy szigorú élelmiszerbiztonsági és címkézési rendszer kidolgozását, amely az áru feldolgozási lánc teljes hosszán betartatja az előírásokat.

 

Gazdaság

 

Megbízható, kiszámítható gazdaságpolitikára van szükség, ennek érdekében reális megvalósítható gazdaságpolitikai célokat kell kitűzni, mert csakis a gazdasági fellendülés szoríthatja vissza a munkanélküliséget és fékezheti meg az inflációt.

 

Hatékony foglalkoztatáspolitikával korszerű infrastruktúrával és célzott támogatásokkal kívánjuk elősegíteni a magyar gazdaság fejlődését. Mi szociáldemokraták hiszünk a teljes és magasszintű foglalkoztatásban, mint a legjobb megoldásban, egy valóban befogadó és gyarapodó társadalom kiépítése felé. Világossá vált, hogy nincsen teljes foglalkoztatottság modern jóléti állam nélkül, de nincsen fenntartható jóléti állam sem teljes foglalkoztatás nélkül.

 

Kiemelkedően fontosnak tartjuk:

 

-          új zöld munkahelyek kialakítását,

-          gyakorlati és nemcsak elvi szintű esélyegyenlőség megteremtésére a nők és a férfiak között,

-          több évre szóló növekedési és beruházási stratégiát, amely a koordinált nemzeti állami beruházásokra koncentrál, a prioritásos területeken, mint a gyermekgondozás, kutatás és fejlesztés területén,

 

-          a szociális párbeszéd erősítését, a munkavállalók tájékoztatási és a konzultációs jogát szabályozó munkajog javításán keresztül,

-          olyan jogszabály  bevezetését, amely megvédi a közszolgáltatásokat, köztük az egészségügyet és szociális szolgáltatásokat is.

 

Mezőgazdaság

 

Magyarországon ma talán egy ágazat sem szorul annyi reformra és támogatásra, mint a mezőgazdaság, de  nincs is talán másik olyan ágazat, ami ennyi lehetőséget rejtene magában.

 

A ma tapasztalható élelmiszer válság is rávilágít arra a problémára, hogy a mezőgazdaság ma, mint az ország mostohagyermeke van jelen a magyar politikában. Országunk kiváló termőföldjei ellenére a magyar lakosságnak az egyre növekvő áru import élelmiszereket kell megvásárolnia.

 

Annak érdekében, hogy ez a helyzet megváltozzon és a gazdák versenyképessége javuljon, támogatjuk, hogy a mezőgazdaság egy, a mainál versenyképesebb termelési szerkezetet tudjon megvalósítani. Támogatjuk a nyitást a keleti piacok felé, valamint egy olyan tanácsadó hálózat kiépítését, amely képes a nemzetközi gazdasági helyzetet nyomon követni és a termelőket tanáccsal ellátni a versenyképesség megőrzése érdekében.

 

A kis- és középvállalkozások támogatása

 

Fel kell ismernünk, hogy a kis- és középvállalkozások kulcsszerepet vállalnak a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedésben, ezért szükséges egy széleskörű egyéni szabályozás megalkotása, amely nemcsak a piacon maradásukat segíti elő, de versenyképességük javításában is segíti őket.

 

Alapvető cél a vállalkozói szellem, a vállalkozói kultúra erősítése. Kiemelt figyelmet kell fordítani az induló vállalkozások támogatására, fokozottan támogatni kell a nők, a fiatal vállalkozók, a kisebbségek társadalmi integrációját elősegítő vállalkozásokat.

 

Adópolitika

 

Mi szociáldemokraták támogatjuk egy olyan progresszív adórendszer kidolgozását, amely lehetővé teszi az igazságos újraelosztását, a társadalmi különbségek felszámolását.

 

Ezért céljaink elérése érdekében támogatjuk:

 

-          a munkát terhelő adók csökkentését és egy kétkulcsos adórendszer kialakítását,

-          öko-adó bevezetését a környezetet súlyosan károsító tevékenységek esetében.

 

Pénzpiacok

 

Kiállunk amellett, hogy a szabad piacok nem mellőzhetik a szociális morált. A jelenlegi bőrünkön tapasztalt pénzügyi válság is rámutat arra, hogy a pénzpiacok egyre inkább átláthatatlanok és egyre nehezebb nyomon követni, hogy kik is azok, akik irányítják, felbecsülik, illetve viselik a kockázatokat.

 

A jelenlegi pénzügyi krízis mindannyiunk számára nyilvánvalóvá teszi, hogy a mai pénzpiacok alkalmatlanok az önszabályozásra, az állami beavatkozás és szerepvállalás mellett szükség van egy szabályozó és felügyelő országos, illetve nemzetközi keretrendszerre annak érdekében, hogy egy megfelelő intézményrendszer képes legyen a korrekciós mechanizmusok végrehajtására a károk orvoslására, illetve enyhítésére.  

 

Támogatjuk, hogy Magyarországon a kutatásfejlesztésnek nagyobb rész legyen elkülönítve GDP arányosan a költségvetésből, mert csak az innováció képes arra, hogy új munkahelyeket teremtsen és növelje az ország lakosságának jólétét, valamint anyagi biztonságát.  

 

Önkormányzatok, lokális közösségek

 

Támogatjuk egy olyan regionális politika kialakítását, amelyben a civil szervezetek a helyben folytatott képzések a közhasznú ismeretek biztosítása mind-mind hozzájárulnak egy-egy település- és térségfejlesztő program megindításához, amelynek során a helyi cselekvési erő és a központi támogatások erősítik egymást és ez mindenképpen a helyi települések életének jobbítását szolgálja.

 

Indokoltnak tartjuk a helyi önkormányzatok számának csökkentését, a megyei önkormányzatok megszüntetését, a régiók megerősítését, valamint a központi és a helyi feladatok felülvizsgálatát, elsősorban az oktatásban és az egészségügyben.

 

Környezetvédelem

 

Országunk és a világ lakosságának érdekében össze kell fognunk és meg kell valósítanunk egy hatékony környezetgazdálkodást. A környezetvédő szervezetekkel karöltve támogatjuk a természetbarát termékek forgalmazását és környezetbarát előállítási láncok képviseletét. 

 

Hatékony környezetgazdálkodásra van szükség és a”szennyező felel és fizet” elv megfelelő érvényre juttatására.

 

Az ökológiai katasztrófa elkerülése érdekében számos területen együtt kell cselekedtünk:

 

-          meg kell valósítanunk a környezetbarát termelési és gazdálkodási formákat,

-          meg kell őriznünk a természeti erőforrásainkat,

-          el kell érnünk a Kiotó-i egyezmény céljait, az üvegház gázok kibocsátásának csökkentése érdekében,

-          meg kell akadályoznunk, hogy a természetes erdők összterülete tovább zsugorodjon, valamint véget kell vetni a vízkészletek túlzott kimerítésének,

-          erősítenünk kell a kormányzatok, a gazdasági szektor és a civil társadalom együttműködését.

 

 

A klímaváltozás hatásainak megelőzése érdekében támogatjuk a megújuló energiaforrások használatát, különös tekintettel a biomasszára és az energianövényekre, ennek érdekében szükségesnek tartjuk az energianövények szabályozott és ösztönzött termelését.

 

Együttműködési politika

 

Ma az országunk nem hasonlítható egyetlen fejlett politikai kultúrájú országhoz sem! Széthúzást tapasztalunk a pártok, a szakszervezetek az érdekképviseleti szervek és a civil szervezetek között is. Ez nemcsak tűrhetetlen, de végtelenül káros is Magyarország jövőjére nézve. Mi szociáldemokraták igyekszünk jó példával szolgálni ebben és nem győzzük hangsúlyozni a közös akarat, az összefogás erejét. Ezért támogatunk minden olyan törekvést, amely az együttműködésre épít, egymás kölcsönös tiszteletben tartásával, politikai identitásának megőrzésével, egy élhetőbb jövő kiépítésének érdekében.  

 

A stabil üzleti környezet megteremtése a szociáldemokráciának is érdeke. Nem a minimális állam a kívánatos, hanem az igényekre fogékony állam kiépítése a cél, amely nem szocialista módon akarja megvédeni az egyes embert, hanem „helyzetbe akarja hozni”. Erős gazdaságot – tisztességes társadalmat.

 

A szociáldemokrácia egyértelműen a polgári demokratikus alapelvek, a parlamentalizmus és a prularizmus alapján építkezik, mind a jobb, mind a baloldali üres szólamú populizmust elveti.  

 

Nemcsak a konzervatívoknak, hanem a szociáldemokráciának is van felelőssége a családokkal kapcsolatban, hiszen a szolidaritás régi jelszavát leporolva a családokra is ki lehet terjeszteni, a nők munkaerőpiaci integrációjának, a rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésének, vagy a család munkavállalói számára kínált átképzési lehetőségek támogatásával.

 

A munkanélküliség problémájára a munkaerőpiac liberalizációja lenne a megoldás, amely nem kedvez a baloldali képviseletnek és a szakszervezetek számára is hagyományosan érzékeny terület. Azonban jó példa lehet, hogy a skandináv országok össze tudták egyeztetni a magas munkanélküliség kezelésének kérdését az erős szociális hálóval.

 

A munkások érdekvédelme aktív kell, hogy legyen. Ezért a szakszervezetekkel való újragondolt viszony kívánatos lenne, mert ma Magyarországon a magát baloldalinak tartó MSZP kapcsolata meglehetősen ambivalens az egyébként valóban „avittos” szakszervezetekkel. A szociáldemokrata gondolkodásba vissza kell hozni a szakszervezeteket, amelyeknek szintén megújulásra lenne szükségük, méghozzá az európai trendnek is megfelelő, hatékonynak tűnő ágazati érdekképviselet formájában.

 

A XX. század nagy részében a szakszervezetek adták a civil társadalom gerincét európa szerte. Az elmúlt harminc évben a szakszervezetek taglétszáma átlagosan 36 %-kal csökkent, Közép-Kelet Európában és 16 %-kal Nyugat-Európában.

 

 

 

Újra ki kell találni a politikai részvétel formáit, amelyben a sikeresen erősödő civil szervezetekkel való komolyabb partnerség és a szakszervezetekkel való újragondolt viszony alapvető fontosságú. Az emberekhez való visszatalálás és a valóban hatékony politizálás eszköze a párbeszéd intézménye minden szinten és folyamatosan.

 

Újból rá kell ébreszteni az embereket a bennük alapvetően meglévő, a szociális érzékenység iránti elkötelezettségre, hiszen a növekvő társadalmi financiális egyenlőtlenséget baloldaliként nem lehet elfogadni. A táradalom vagyonosabb csoportjaival is fel kell ismertetni, hogy nemcsak jogaik, hanem kötelezettségeik is vannak. 

 

A társadalmi egyenlőtlenséget megmutató szegénységet nem szabad csak segélyekkel orvosolni, hiszen az így állandó állapottá válhat, hanem a szegénység okainak pontos feltárását követő állami beavatkozás fő célpontjai azok az egyének kell, hogy legyenek, akik kiszámíthatatlan és bizonytalan foglalkoztatásban vesznek részt (a szolgáltatás alapú gazdaságban pedig ez alapvetően jellemző).

 

A szabadság, szolidaritás, egyenlőség hármas jelszavát ki lehet bővíteni „modernizálva: esélyegyenlőség és a diszkrimináció ellenesség követelményeivel”. A globalizáció következményeinek elfogadhatóvá és elviselhetővé tételét átvállaljuk, mint baloldali kötelezettséget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.